เกี่ยวกับภาคี

จุดเริ่มต้น
ภาคีคนรักเมืองสงขลา ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2552 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางที่คนรักเมืองสงขลา
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิด ประสบการณ์ ได้รับรู้และภาคภูมิใจในคุณค่าของเมืองที่อาศัยอยู่ ก่อให้เกิดความหวนแหนมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมกันผลักดันให้อนุรักษ์สิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญหาย และร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะสร้างสรรค์ให้เมืองสงขลาเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมรดกของชาติและมรดกโลก เพื่อคนสงขลาทุกคน
 
 

ภาพการประชุมเสวนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเทศบาลนครสงขลา การเคหะแห่งชาติ และภาคีคนรักเมืองสงขลา
 
 
 
องค์กรภาคี
เพื่อให้ภาคีคนรักเมืองสงขลาดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2556
สมาชิกจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง "ภาคีคนรักเมืองสงขลา (Songkhla Heritage Trust)" ขึ้นเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย สมาชิกตลอดชีพและสมาชิกสามัญ มีหน้าที่บริหารสมาคมให้ดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนสมาชิกสมทบและสมาชิกยุวชน จะมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของภาคีอย่างเข้มแข็ง
 
 

ปณิธานของภาคีปณิธานของภาคี
1. เป็นองค์กรภาคประชาชนที่สมาชิกร่วมทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
2. เป็นองค์ที่พึ่งตัวเองในการทำงาน
3. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

 
พันธกิจของภาคี
1. รวบรวม รักษา และเผยแพร่ความรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา ทั้งด้านผู้คน บ้านเรือน ประเพณี อาหาร และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมืองสงขลา
2. เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองเก่าสงขลา ร่วมกันควบคุมคัดค้านและผลักดันไม่ให้มีการทำลายคุณค่า และบรรยากาศของเมืองเก่า
3.ปลุกชีวิตชีวาของเมืองเก่าสงขลา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า จัดเทศกาลละคร ดนตรี และศิลปะเพื่อยกระดับเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองอารยธรรม
4. เป็นตัวกลางสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนาเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
5. สนับสนุนกระบวนการที่จะนำเมืองสงขลาสู่มรดกโลก
6. ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐที่มีเจตคติที่ดีต่อเมืองสงขลา เพื่อบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดสร้างสงขลาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน 

 
ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ถ้าท่านรักเมืองสงขลา ถ้าท่านเห็นว่าเมืองนี้มีคุณค่า สมควรที่จะรักษาไว้อย่างจริงจังกรุณาสนับสนุนภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมโดยสมัครเป็นสมาชิก ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาเมืองสงขลา ให้ทรงคุณค่าเช่นนี้ตลอดไป
 

 

Powered by MakeWebEasy.com